side-area-logo

OBJECTIUS
 • Intervenir de manera individual i col·lectiva en defensa dels interessos dels seus associats i aconseguir els seus objectius
 • Promocionar, defensar i representar els interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus associats. Lluitant contra el intrusisme laboral, intervenint en contra de la competència deslleial, unificant els criteris de facturació i de costos.
 • Defensar els membres de l’Associació en llurs actuacions professionals, facilitant l’assistència necessària.
 • Participar, a través dels procediments de consulta i col·laboració que s’estableixin, en la determinació de les condicions específiques de treball de cadascun dels seus associats. Mantenint un procés ètic.
 • Exposar a l’Administració les iniciatives i suggeriments dels associats, actuant com un òrgan de consulta en l’elaboració de les disposicions i resolucions que els puguin afectar i presentar a les Autoritats les propostes aprovades per l’Associació. Aconseguir un distintiu professional per mitja de la obtenció de carnets oficials.
 • Contribuir a millorar la qualitat de vida dels seus associats, tant en els aspectes lúdics i socials com en l’àmbit laboral, fomentant els serveis de caire assistencial, creant fons comuns, mútues d’assistència, assegurances col·lectives, defenses jurídiques i altres prestacions en interès dels associats, així com participar en una tasca constant de formació i preparació professional.
 • Crear i utilitzar els mitjans d’informació que es consideri necessaris pel millor desenvolupament de les seves funcions, com preparar una pagina WEB, muntar una base de dades, per cobrir les necessitats de: personal, equipament i subministres per els associats, en el marc de les finalitats establertes en els presents Estatuts.
 • Participar, en tant que associació d’empresaris o patrons i amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat i el progrés en el marc de les relacions laborals, en qualsevol contacte, col·laboració o negociació que es plantegi amb els col·lectius de treballadors del sector o les autoritats.
 • Posar a l’ abast de tots els seus associats el màxim de serveis i avantatges al millor preu i qualitat.
QUÈ ÉS ADELCA?

L’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria, i Climatització d’Andorra reuneix actualment uns trenta professionals i empreses del sector
L’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra, ADELCA, constituïda el 19 de setembre de 2007 i presentada públicament el 27 de novembre de 2008 té per objectiu la representació, la defensa i la gestió dels drets i els interessos legítims dels seus associats per contribuir a la millora del sector, intervenint en la formació i la preparació professional, creant i utilitzant els mitjans d’informació per assolir els objectius, i participant en els contactes, la col·laboració o la negociació que es plantegin amb els col·lectius de treballadors o les autoritats, i portant a terme altres tasques que serveixin a les finalitats estatutàries.

Entre els reptes de l’Associació, un dels objectius és arribar a assolir el 90% de representació d’empreses i professionals d’Andorra, que es trobaria sobre una centena, per tal d’aconseguir la màxima representativitat dins del teixit econòmic i social d’Andorra que permeti defensar els interessos del sector.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’Associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics. Està formada per un mínim de cinc membres, elegits per l’Assemblea General, en els termes previstos als Estatuts.

Són funcions de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats de l’Associació, portar la gestió administrativa i econòmica de l’Associació, sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, així com la Memòria d’activitats i l’estat de comptes de l’any anterior i, en general, totes aquelles que li encomani l’Assemblea General o que no estiguin específicament atribuïdes a un altre òrgan pels presents Estatuts.

Actualment la Junta Directiva està formada per:

President: Juli Filloy Franco
Sots President: Ramón Aran
Secretari: Jordi Sansa
Tresorer: Joan Gil
Vocal 1: Ramón Sánchez
Vocal 2: Cristóbal Lozano
Vocal 3: Marcel Besoli
Vocal 4:Toni Pelayo
Vocal 5: Herculano Rodrigues
COMISSIONS

S’han format les comissions que s’encarregaran del desenvolupament i posada en marxa dels Cursos de Formació, Borsa de Treball i Portal d’Internet.

 

La Junta Directiva ha nomenat diferents comissions que portaran a terme les competències i desenvolupament corresponent a les àrees de Portal d’nternet, Cursos de Formació i Borsa de Treball.

Actualment les comissions estan formades per:

 • Comissió responsable del Portal de l’Associació: Ramon Aran .
 • Comissió per desenvolupament dels Cursos de Formació: Edgar Francôme i Joan Gil.
 • Comissió amb competència en el desenvolupmaent de la Borsa de Treball: Ramon Sànchez.
 • Comissió responsable dels electricistes : Toni Pelayo
L’objecte de l’Associació és la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats.


Article 1 – Constitució
Amb la denominació d’”Associació d’Empreses d’Electricitat  Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA), es constitueix una associació patronal civil de lliure adhesió a l’empara de l’Article 18 de la Constitució, amb autonomia organitzativa i funcional respecte dels organismes estrangers i internacionals afins, sense perjudici de la possibilitat de mantenir relacions amb aquests darrers, així com amb total independència de l’Administració pública, partits polítics i qualsevol altra associació nacional o internacional. Aquesta Associació patronal, d’àmbit territorial exclusivament andorrà, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, en el marc de les disposicions legals vigents i dels presents Estatuts.Tant en la seva organització com en el seu funcionament, es regeix pels principis democràtics en l’exercici de les seves funcions de representació, promoció, coordinació, servei i defensa dels seus interessos, així com de participació als organismes de consulta i col·laboració. Té un caràcter representatiu, de lliure adhesió, democràtic, no lucratiu, reivindicatiu i apolític.Article 2 – ObjecteL’objecte de l’Associació és la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats. Sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitat, són funcions de l’Associació les següents:

 1. Intervenir de manera individual i col·lectiva en defensa dels interessos dels seus associats i aconseguir els seus objectius.
 2. Promocionar, defensar i representar els interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus associats.
 3. Defensar els membres de l’Associació en llurs actuacions professionals, facilitant l’assistència necessària.
 4. Participar, a través dels procediments de consulta i col·laboració que s’estableixin, en la determinació de les condicions específiques de treball de cadascun dels seus associats.
 5. Exposar a l’Administració les iniciatives i suggeriments dels associats, actuant com un òrgan de consulta en l’elaboració de les disposicions i resolucions que els puguin afectar i presentar a les Autoritats les propostes aprovades per l’Associació.
 6. Contribuir a millorar la qualitat de vida dels seus associats, tant en els aspectes lúdics i socials com en l’àmbit laboral, fomentant els serveis de caire assistencial, creant fons comuns, mútues d’assistència, assegurances col·lectives i altres prestacions en interès dels associats, així com participar en una tasca constant de formació i preparació professional.
 7. Crear i utilitzar els mitjans d’informació que consideri necessaris pel millor desenvolupament de les seves funcions, en el marc de les finalitats establertes en els presents Estatuts.
 8. Participar, en tant que associació d’empresaris o patrons i amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat i el progrés en el marc de les relacions laborals, en qualsevol contacte, col·laboració o negociació que es plantegi amb els col·lectius de treballadors del sector o les autoritats.
 9. Altres finalitats lligades a la protecció i defensa dels interessos dels seus associats.
 10. I, en general, totes les activitats lícites que siguin adequades al seu objecte i serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament, incloses entre aquestes les activitats econòmiques, sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats.

Article 3 – Domicili

El domicili social quedarà fixat a la Parròquia d’Andorra la Vella, al Carrer Terra Vella núm. 15, bloc 2, porta 2 (local). Podent traslladar-se a qualsevol altre lloc dins del Principat per acord de l’Assemblea General. També per acord de l’Assemblea General podran obrir-se locals a altres indrets del Principat d’Andorra.

Article 4 – Durada

L’Associació té una durada indefinida. Es dissol per acord de l’Assemblea General Extraordinària adoptat de conformitat amb els presents Estatuts o per les causes previstes per la Llei.

Article 5 – Legislació aplicable

“L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions del 29 de desembre del 2000, pel Reglament del Registre d’Associacions de l’1 d’agost del 2001, aprovat per Decret de data 1 d’agost del 2001, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.”

Inclou els requisits d’ingrés per fer-se membre de l’Associació i els diferents tipus d’associats, així com els drets i les obligacions dels associats.

Article 6 – Associació i classes d’associats
A) ASSOCIACIÓ:Poden associar-se a l’Associació, en general totes les persones físiques i les persones jurídiques que siguin titulars d’una o vàries empreses inscrites al Registre de Comerç i Indústria del M.I. Govern.Les persones jurídiques només poden ser representades pel seu Administrador únic o el President del Consell d’Administració.B) CLASSES D’ASSOCIATS:Podran ser socis individuals totes les persones, físiques o jurídiques, que es troben inscrites al Registre de Comerç del M.I. Govern com a titulars d’una empresa, entenent per aquestes les empreses que no superin un nombre d’empleats de cinquanta ( 50 ). En el cas que una mateixa persona física sigui titular de diverses empreses només disposarà d’un sol vot a les Assemblees generals. Podran ser socis col·lectius les associacions de les empreses abans descrites, sigui quina sigui la seva denominació. Cada soci col·lectiu disposarà d’un sol vot a les Assemblees generals.Article 7 – Requisits per a l’ingrés

 1. La sol·licitud d’admissió es fa per escrit adreçat al President de l’Associació, omplint l’imprès destinat a l’efecte, indicant dades personals i adreça, que és signat pel sol·licitant.
 2. El President dóna trasllat de la sol·licitud d’ingrés a la Junta Directiva, que resol sobre l’admissió o no admissió, en base al compliment per part del sol·licitant de les condicions requerides per ser associat.
 3. En tot cas, la condició de membre no s’adquireix fins que no s’hagi satisfet la quota d’admissió, en la forma i quantia establertes per la Junta Directiva.

Article 8 – Refús

 1. La Junta Directiva pot refusar la sol·licitud d’admissió quan el sol·licitant no reuneixi les condicions exigides per a l’ingrés.
 2. El refús ha de notificar-se a l’interessat per escrit motivat, i contra aquest, es pot interposar recurs a l’Assemblea General, que s’adreça al President i aquest sotmet a la primera que se celebri, sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

Article 9 – Drets

Tots els membres de l’Associació tenen els drets següents:

 1. Assistir i participar en les assemblees generals personalment.
 2. Votar en els altres òrgans de l’associació de què formin part
 3. Ser elegits com a membres de la Junta Directiva o les Comissions.
 4. Ser informats de les activitats de l’associació i prendre-hi part
 5. Ser informats del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva i, si escau, realitzant preguntes en l’Assemblea General.
 6. Separar-se de l’associació. Si la persona que se separa consta al Registre d’Associacions com a membre fundador, pot sol·licitar l’anotació de la seva separació.

Article 10 – Obligacions

Són deures dels associats:

 1. Ser lleials als objectius i les finalitats de l’Associació i actuar per assolir-los.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació, en la forma que determinin els presents Estatuts i l’Assemblea General.
 3. Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.
 4. Respectar la lliure manifestació de parers.

Article 11 – Pèrdua de la condició d’associat

 1. Els associats poden sol·licitar la baixa en l’Associació voluntàriament, però hauran de satisfer les obligacions que tinguessin pendents amb aquesta.
 2. La condició d’associat es perd automàticament:
  1. Per defunció o procediment concursal.
  2. Per la pèrdua de les condicions requerides per a l’ingrés.
  3. Per la manca de pagament, total o parcial, de la cotització, transcorreguts tres mesos des del moment en què havia de ser satisfeta.
 3. En els dos darrers casos, l’associat concernit podrà instar la incoació d’un expedient sobre aquesta qüestió, que seguirà el procediment previst als presents Estatuts per als expedients disciplinaris.
 4. La pèrdua de la qualitat d’associat comporta el cessament en totes les activitats de l’Associació i del gaudiment de drets que, com a tal, li pertoquin.
 5. En cas de baixa voluntària o impagament de quota, l’associat no pot tornar a adherir-se a l’Associació abans de tres mesos des de la data de baixa voluntària o un any des de la pèrdua de condició d’associat per raó d’impagament, la primera vegada i dos anys les successives.
 6. Si la persona que sol·licita l’admissió ha estat prèviament separada de l’Associació, ha de transcórrer un període de dos anys des de la separació i cal la prèvia aprovació de l’Assemblea per a la seva admissió.
Informació sobre els òrgans de l’Associació, la seva composició i facultats. La forma de les convocatòries, actes, etc.

Secció 1 – Disposicions generals
Article 12 – Òrgans de l’Associació
Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com el President de la Junta Directiva, que ho és també de l’Associació.Article 13 – Obligatorietat dels acords
Els acords adoptats pels òrgans de l’Associació dins l’àmbit de llur competència obliguen a tots els associats i són immediatament executoris, sense perjudici dels recursos que puguin interposar-s’hi.
Els actes que, segons la Llei i els presents Estatuts, s’hagin d’inscriure al Registre d’Associacions, només podran ser oposats a tercers i produir-los efectes en contra a partir del moment de la seva inscripció.Secció 2 – L’Assemblea GeneralArticle 14 – Composició i facultats

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, i en formen part tots els associats que es trobin al corrent de pagament de les quotes.

 1.  L’Assemblea General no pot delegar en la Junta Directiva, ni l’Assemblea i la Junta Directiva en el President, les funcions que la Llei els assigna de manera imperativa.
 2. És competència de l’Assemblea General:
  1. La modificació dels Estatuts
  2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva.
  3. El cessament de la Junta Directiva i, si escau, del President, pel procediment establert en els presents Estatuts.
  4. L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior.
  5. La incorporació de l’Associació a una altra o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.
  6. La separació dels associats.
  7. La dissolució de l’Associació.
 3. L’Assemblea General no pot delegar en la Junta Directiva, ni l’Assemblea i la Junta Directiva en el President, les funcions que la Llei els assigna de manera imperativa.

Article 15 – Convocatòria

 1. L’Assemblea General ha de ser convocada obligatòriament en sessió ordinària una vegada cada any natural, dins els tres primers mesos d’aquest, per a examinar i aprovar, si escau, la Memòria i estats de comptes de l’exercici anterior, i els pressupostos d’ingressos i despeses per a l’exercici corrent, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i procedir a la renovació dels membres de la Junta Directiva, quan escaigui. Totes les altres reunions que celebri tenen el caràcter d’extraordinàries.
 2. L’Assemblea General es reuneix sempre que així ho acordi la Junta Directiva per iniciativa pròpia, o bé per sol·licitud escrita i motivada d’una desena part dels associats, adreçada a la Junta Directiva. En aquest darrer cas, la convocatòria ha de fer-se efectiva en un termini màxim de 20 dies naturals següents a la presentació de la sol·licitud. La Junta Directiva, representada pel seu President, tramita la convocatòria amb un mínim de quinze dies d’antelació, incloent l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de la reunió. És cursada pel President per carta certificada adreçada a cada associat, a l’adreça que l’associat hagi expressat en la seva sol·licitud d’admissió -llevat que, per carta, hagi notificat el seu canvi de domicili, en quin cas s’adreça a l’indicat per l’associat-. Ha d’expressar també les mateixes dades referides a la segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer, com a mínim, una hora.
 3. A petició d’una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General, presentada amb una antelació mínima de vuit dies abans de la celebració de la reunió, la Junta Directiva ha d’incloure en l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres. La presa d’acords sobre aquestes qüestions, però, requereix en tot cas que els assistents a la reunió representin almenys la majoria absoluta dels membres de dret de l’Assemblea General i que aquesta es pronunciï per majoria absoluta dels assistents a favor de prendre acords sobre aquestes qüestions. La majoria requerida per adoptar aquests acords és la que correspongui ordinàriament per raó de la matèria.

Article 16 – Assistència: quòrums

 1. L’Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorri la meitat dels associats i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents.
 2. Els associats absents poden fer-se representar per un altre associat i delegar-li el vot. La representació i la delegació de vot s’han de fer constar per escrit adreçat al President, i tenen caràcter especial per a cada reunió. No es pot representar a més de tres associats. Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot d’associats absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

Article 17 – Adopció dels acords: votacions

 1. La Presidència de les Assemblees correspon al President de la Junta Directiva i, en cas d’absència, al Vice-president.
 2. Tots els membres de l’Associació tenen dret de veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 3. Totes les votacions es faran a mà alçada, llevat que un sol dels assistents sol·liciti la realització d’una votació secreta. En tot cas, les votacions en matèria electoral així com les referides a la revocació anticipada de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran sempre secretes.
 4. En totes les reunions de l’Assemblea General els acords s’adopten per majoria simple dels assistents i representats, llevat que els presents Estatuts o la Llei ho disposin altrament. La modificació dels estatuts, el sistema d’elecció de la Junta Directiva, la distribució de competències entre l’Assemblea General i la Junta Directiva i els motius i procediment de cessament dels membres de la Junta Directiva han d’aprovar-se per majoria absoluta dels assistents i representats. El cessament d’un dels membres de la Junta Directiva o d’aquest en ple requereix d’una votació específica de l’Assemblea General sobre aquesta qüestió, que requereix el vot favorable de la majoria simple dels assistents i representats per ser aprovada.
 5. L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i representats, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge.

Article 18 – Actes – certificacions

 1. De les reunions de l’Assemblea General se n’ha d’aixecar la pertinent acta, que és signada pel Secretari i pel President. Els acords adoptats per l’Assemblea General són immediatament executius, sense necessitat d’esperar a l’aprovació de l’acta per l’Assemblea següent, en el cas que no s’hagi fet a la fi de la mateixa reunió. Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta. Els associats que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als Estatuts de l’Associació, o si beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’Associació, dins els trenta dies següents a la seva adopció. Els associats que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al registre l’anotació marginal de la impugnació.
 2. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.
 3. S’inscriuran al registre d’Associacions:
  1. Els acords de modificació dels Estatuts, incloent-hi la del domicili social.
  2. Els acords de cessament i de nomenament dels càrrecs dels seus òrgans directius estatutaris.
  3. Les cessions i les adquisicions patrimonials.
  4. Els acords de dissolució o, en general, els actes que donin lloc a la seva dissolució.
  5. Qualsevol altra documentació establerta per la Llei.
 4. L’Associació ha de portar un llibre registre d’associats, un llibre d’actes, un llibre inventari de béns i els llibres de comptabilitat que corresponguin a les seves activitats. Aquests llibres han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions i firmats pel President i el Secretari, i podran ser consultats per tots els associats, dins el termini comprés entre la convocatòria d’Assemblea i la celebració de la mateixa.

Secció 3 – La Junta Directiva

Article 19 – Composició

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’Associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici, per mitjà del seu President o altre membre degudament apoderat.

Està formada per un mínim de cinc membres, elegits per l’Assemblea General, que també els pot destituir, en els termes previstos en els presents Estatuts. D’entre els membres de la Junta, els membres que ostentaran els càrrecs de President, Vice-president, Secretari, Tresorer i vocals seran escollits per votació dels membres de la Junta Directiva en la primera reunió que aquesta celebri després de les eleccions. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts. Els membres de la Junta Directiva han de ser associats de nacionalitat andorrana o estrangers amb residència al Principat d’Andorra.

Article 20 – Elecció i cessament dels membres de la Junta Directiva

 1. Els membres de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea General per un mandat de quatre anys i poden ésser reelegits indefinidament.
 2. Els membres de la Junta Directiva es renoven per meitat cada dos anys. En el primer torn es renoven el Vice-president, el Tresorer i la meitat dels vocals, i en el segon, el President, el Secretari i la resta de vocals a qui se’ls acabi el mandat.
 3. Les candidatures es presentaran a la Junta Directiva com a mínim vuit dies naturals abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, signades pels propis candidats, amb tants noms diferents com membres s’hagin d’elegir. Es publicaran en el taulell d’anuncis de l’Associació o per altre mitjà, al menys amb cinc dies d’avança a la celebració de l’Assemblea General. Totes les candidatures han de rebre el mateix tracte per part de la Junta que convoqui i gestioni el procés electoral, en especial assegurant a totes les candidatures l’accés als associats pel mateix procediment durant el període electoral.
 4. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitza en l’Assemblea General Ordinària. El vot és secret i les candidatures són obertes, de forma que cada elector pot confeccionar la seva pròpia candidatura, escollint d’entre les presentades, a condició que contingui tants noms diferents com membres de la Junta s’hagin de renovar.
 5. En el cas que es produeixi la vacant d’un membre abans de la finalització del seu mandat, la Junta Directiva té la facultat de completar-se amb un altre membre, que el substitueix fins la propera Assemblea, moment en què es procedeix a l’elecció del suplent per la durada del mandat ordinari que quedava per complir al vacant.
 6. L’Assemblea General pot acordar el cessament de la Junta Directiva o del seu President, mitjançant una votació específica sobre aquesta qüestió, amb la majoria determinada en els presents Estatuts.

Article 21 – Funcions de la Junta Directiva

Són funcions de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats de l’Associació, portar la gestió administrativa i econòmica de l’Associació, sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, així com la Memòria d’activitats i l’estat de comptes de l’any anterior i, en general, totes aquelles que li encomani l’Assemblea General o que no estiguin específicament atribuïdes a un altre òrgan pels presents Estatuts. Per acord de la majoria dels seus membres, la Junta Directiva pot delegar en un d’ells o en més l’exercici de les seves funcions, en les condicions i limitacions que es determinin en l’acte de la delegació. No són delegables els actes que l’Assemblea General ja hagi delegat, al seu torn, a la Junta Directiva, llevat que s’hagi fet constar així en la delegació efectuada. La Junta Directiva respon de la seva gestió davant de l’Assemblea General. El President informa de la situació general de l’Associació, el Tresorer sotmet el pressupost i els comptes a l’aprovació de l’Assemblea i el Secretari exposa les accions efectuades i el programa futur. Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’Associació, dels associats i de tercers per les actuacions que realitzin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als presents Estatuts, així com pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També es solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

Article 22 – Constitució de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva es reuneix com a mínim una vegada cada mes. I en cas de necessitat, tantes vegades com sigui convenient. convocada per qualsevol mitjà pel President, el qual fixa el lloc, el dia, hora i ordre del dia de la reunió, havent de transcórrer entre la convocatòria i la celebració de la Junta un mínim de tres dies. També es reuneix sempre que sol·licitin la convocatòria al President un terç dels seus membres, que aquest ha de fer efectiva en el termini màxim de cinc dies. Igualment, un terç dels seus membres pot sol·licitar la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.
 2. La Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda quan hi assisteixi almenys la meitat dels seus membres, inclosos entre aquests el President o el Vice-president. En cas de no assolir aquest quòrum en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta Directiva. No obstant el que preveu el paràgraf anterior, la Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda sense necessitat de convocatòria ni de cap altre requisit, quan es reuneixen la totalitat dels seus membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.
 3. Els acords s’adopten per majoria dels presents. En cas d’empat, el President gaudeix de vot diriment. Les votacions són a mà alçada llevat que un qualsevol dels presents sol·liciti un vot secret. S’han de tractar tots els punts de l’ordre del dia que sol·liciti qualsevol membre. De les reunions de la Junta Directiva se n’ha d’aixecar la pertinent acta, que és signada pel Secretari i pel President al final de la sessió, després de lectura i aprovació de la mateixa pels assistents. Els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva són immediatament executius. Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta. Els membres de la Junta Directiva que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als Estatuts de l’Associació, o si beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’Associació, dins els trenta dies següents a la seva adopció. Els membres de la Junta Directiva que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al registre l’anotació marginal de la impugnació. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.
 4. Responsabilitat. Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’associació, dels socis i de tercers per les actuacions que facin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte a les actuacions acordades de manera col.legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més, de manera individual i exclusiva.

Article 23 – Les comissions

 1. La Junta Directiva ha de nomenar una Comissió Permanent composta per un nombre de membres no inferior a un terç del total de membres de la Junta Directiva, composta pel President i/o el Vice-president i/o el Secretari i/o el tresorer i/o un o varis vocals de la Junta Directiva. La seva funció consisteix en vetllar per l’execució dels acords de la Junta Directiva i resoldre, per delegació, aquells afers que expressament li hagi assignat la Junta Directiva o que, per raons d’extrema urgència, s’hagin de resoldre sense tenir temps de convocar la Junta Directiva.
 2. Igualment, la Junta Directiva pot nomenar altres comissions, entre elles, en el moment en què sigui necessària, una Comissió Disciplinària, els objectius, la composició i la competència de les quals seran determinades per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, en funció de les necessitats generals de l’Associació. El nombre dels seus membres no pot ser inferior a tres, havent d’incloure, al menys, un dels membres de la Junta Directiva.

 
Article 24 – El President i el Secretari

 1. El President de l’Associació té atribuïda la seva representació en judici i fora d’ell. Presideix les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i vetlla per l’execució dels acords d’una i altra. En cap cas pot actuar per la seva pròpia iniciativa havent de seguir sempre els acords de l’Assemblea o de la Junta Directiva.
 2. Correspon així mateix al President ordenar els pagaments vàlidament acordats.
 3. El Vice-president assisteix el President en les seves funcions i el substitueix en els casos de vacant, absència o impediment. Pot actuar amb quantes funcions i facultats li siguin expressament delegades pel President.
 4. El Secretari rep i tramita les sol·licituds d’ingrés, porta el fitxer i el llibre-registre d’associats així com el llibre d’actes, i té al seu càrrec la direcció de les feines administratives de l’entitat. Així mateix, aixeca les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i n’estén els certificats, amb el vist-i-plau del President.

Article 25 – El Tresorer

 1. El Tresorer porta la comptabilitat de l’Associació, en especial el llibre inventari de béns i els de comptabilitat que corresponguin, recapta i custodia els seus fons i efectua els pagaments que ordena el President, amb la contra signatura d’aquest.
 2. El Tresorer i el Secretari se substitueixen recíprocament en les funcions expressades, en els casos de vacant, absència o impediment.

Article 26 – El personal

L’Associació pot contractar personal, en règim laboral, per atendre a les seves finalitats. El personal és contractat i separat per la Junta Directiva, que n’acorda també la retribució i condicions de treball.

Aspectes relacionats amb la gestió i administració dels fons i recursos de l’Associació.

Article 27 – Patrimoni
L’Associació no té cap patrimoni en el moment de constituir-se. Existeix una absoluta incomunicació de patrimonis entre l’Associació i els associats, de forma que aquests no són, en cap cas, responsables personalment dels deutes i obligacions contrets per l’Associació.Article 28 – Recursos econòmicsSón recursos econòmics de l’Associació els derivats de les quotes d’associació i altres quotes de sosteniment de la mateixa, dels productes i rendes dels seus béns, dels interessos de dipòsits bancaris i altres productes financers, dels actes i prestacions remunerats que efectiu l’Associació o algun membre d’aquesta en el seu nom i de qualsevol altre recurs lícit que obtingui.Article 29 – QuotesL’Assemblea General fixa anualment, a proposta de la Junta Directiva, l’import de les quotes d’admissió i de les quotes dels associats.Article 30 – Règim econòmic

 1. L’Associació té plena autonomia per a la gestió i administració dels seus béns i recursos. L’administració dels fons del Associació es porta a terme amb la publicitat suficient per a què tots els seus associats puguin tenir coneixement periòdicament de la destinació dels fons, i això sense perjudici del dret d’informació dels associats.
 2. L’Associació es regeix pel règim de Pressupost aprovat per l’assemblea General, que ha d’aprovar també la liquidació de comptes de l’exercici anterior.
 3. Els pagaments i les disposicions de fons de l’Associació es fan sempre amb dues firmes: la del President o Vice-president i la del Tresorer o Secretari. Si les necessitats de funcionament ho aconsellen, la Junta Directiva pot acordar la delegació de firma en un empleat, per disposar de petites quantitats.
Funcionament dels reglaments interns i la modificació total o parcial dels estatuts.

Capítol V – Modificació, dissolució i liquidacióArticle 31 – Modificació

La modificació total o parcial dels presents Estatuts requereix l’acord d’almenys la majoria absoluta dels assistents i representats a l’Assemblea General, reunida amb caràcter extraordinari a tal efecte.

Tot i això, l’Assemblea General pot aprovar tots aquells reglaments interns que siguin precisos per tal de complementar i desenvolupar els presents Estatuts, sense, però, poder-los contradir.

Article 32 – Dissolució

L’Associació es dissol per acord de l’Assemblea General Extraordinària, convocada expressament a l’efecte, i en els altres casos previstos per la Llei. L’Assemblea General ha d’acordar la dissolució en cas que resti un nombre inferior a tres associats, s’hagi exhaurit l’objecte de l’Associació o s’hagi fet impossible realitzar-lo. En cas que no sigui convocada segons els Estatuts, una desena part dels associats poden instar la Junta Directiva a convocar-la, i la Junta Directiva ho ha de fer dins un termini màxim de trenta dies. L’Assemblea ha de pronunciar-se expressament sobre la qüestió de la dissolució. En el cas de restar un nombre inferior a tres associats, el President o qui representi l’Associació ha de portar al Registre d’associacions el llibre de socis actualitzat, certificant, sota la seva responsabilitat, la seva correspondència amb la realitat.

Article 33 – Liquidació

 1. La mateixa Assemblea General que adopti l’acord de dissolució ha de nomenar una Comissió Liquidadora, composta per cinc associats, que es fa càrrec dels fons que existeixin, liquida els actius de l’Associació i satisfà els seus passius i obligacions. Correspon, doncs, a la Comissió Liquidadora l’administració de l’associació a partir del moment del seu nomenament, la qual, amb la finalitat de liquidar l’associació ha de: cobrar els crèdits pendents, vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat, liquidar el patrimoni i pagar els creditors i realitzar totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi de l’associació.
 2. La Comissió Liquidadora està facultada per procedir a la venda del patrimoni de l’Associació i per prendre totes les altres disposicions que siguin adients. Ha de retre comptes de la liquidació davant de la mateixa Assemblea General, convocada expressament a l’efecte, en un termini no superior a un any a comptar de la data de l’acord de dissolució. La Comissió Liquidadora aplica el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre i sol·licita al Registre d’Associacions la cancel·lació de l’associació. En el supòsit d’insolvència de l’Associació, la Junta Directiva o, si és el cas, la Comissió Liquidadora, han d’instar la declaració que correspongui, d’acord amb la legislació vigent.
La disposició addicional recull la regulació i la classificació en cas d’infraccions per manca o irregularitats del compliment dels presents Estauts.

1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.A. Són infraccions lleus:

a) les simples irregularitats en el compliment dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) la manca de compliment de les prescripcions dels presents Estatuts o les normes que els desenvolupin comesa per simple negligència i sense intencionalitat, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació.
c) les conductes tipificades com a infraccions greus quan concorrin circumstàncies atenuants quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació.

B. Són infraccions greus:

a) les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
c) la reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció lleu,
d) les infraccions que hagin servit per facilitar o encobrir altres infraccions,
e) les conductes tipificades com a infraccions molt greus quan concorrin circumstàncies atenuants.

C. Són infraccions molt greus:

a) les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
c) la reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció greu.

2. Les infraccions podran ésser sancionades amb advertiment i/o separació de l’associació. Les sancions han de guardar una relació d’adequació i proporcionalitat necessàries amb les infraccions comeses, tenint en compte el perjudici causat a les activitats o els objectius de l’associació i la negligència o voluntat de l’infractor.

3. La sanció és precedida per l’expedient disciplinari, que és incoat per la Comissió Disciplinaria, la qual és nomenada per la Junta Directiva tan aviat com es tingui notícia dels fets sancionables, i és aquesta Comissió la que dóna audiència a l’interessat analitzant el seu cas. Instruït l’expedient, és lliurat a la Junta per a que els membres que no formen part de la Comissió Disciplinària resolguin durant la primera Junta que es convoqui. Això no obstant, contra l’acord de sanció pres per la Junta, que ha d’ésser comunicat a l’interessat per escrit, aquest pot interposar recurs davant l’Assemblea mitjançant escrit adreçat al President durant un període de 15 dies, a manca del qual la resolució serà ferma. Resolta la qüestió motivadament i per escrit per l’Assemblea, l’associat pot fer ús de les accions que corresponguin davant dels Tribunals.

4. La responsabilitat disciplinària s’extingeix:

a) pel compliment de la sanció
b) per prescripció de la infracció o de la sanció
c) per mort de l’inculpat
d) per l’aixecament de la sanció

5. Les infraccions lleus prescriuen a l’any d’haver estat comeses, les greus als dos anys i les molt greus als tres anys. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen als sis mesos d’haver estat imposades, per infraccions greus a l’any i per infraccions molt greus als dos anys.

El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar a partir del dia en què s’ha comès i s’interromp en el moment en què s’inicia l’expedient. Torna a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor durant més de tres mesos. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució.