Decret d’aprovació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle Aquest Reglament regula la producció, la importació, l’exportació, la posada al